meny

Her kan man laste ned tidligere årsrapporter til Anthon B Nilsen.

Årsrapport 2016

Til tross for uroen i utdanningsvirksomheten ble 2016, drifts- messig, et år på linje med 2015 for konsernet som helhet.

Årsrapport 2015

Året 2015 var et kontrastfullt år for Anthon B Nilsen-konsernet, spesielt for vår utdanningsvirksomhet. Eiendomsvirksomheten i konsernet oppnådde god utvikling i driftsinntekter og resultater. Stikkordene for eiendomsvirksomhetens gode resultater var meget lav ledighet i bestående eiendomsmasse, vellykkede salg av to eiendommer, samt god produksjon i nye prosjekter

Årsrapport 2014

Året 2014 var et år «på det jevne» for Anthon B Nilsen AS. Omsetningsmessig lå året på nivå med 2013, mens resultat før skatt var noe lavere. Eiendomsvirksomheten i konsernet viste solid drift og tilnærmet null ledighet i porteføljen gjennom 2014. Skolene i Anthon B Nilsen-konsernet viste en fortsatt god utvikling i omsetning og resultat. Utviklingen for Anthon B Nilsen Utdanning i 2014 bar preg av fortsatt konsolidering, økende grad av samarbeid mellom de enkelte skolene samt videreutvikling av selskapets strategi med sikte på ytterligere kvalitetsløft og utvikling av pedagogikk.

Årsrapport 2013

Året 2013 var et godt år for Anthon B Nilsen-konsernet. Driftsinntektene økte med knappe 18 prosent til kr 1 161 millioner (2012: kr 984,2 millioner). Virksomhetene i Anthon B Nilsen Utdanning og Anthon B Nilsen Eiendom viste stabil prosentvis vekst på rundt 16 prosent, mens handelsvirksomheten i Anthon B Nilsen Scandinavia viste en solid prosentvis vekst på drøye 62 prosent. Konsernets engasjement i handel med returpapir er organisert gjennom en eierandel i Anthon B Nilsen S.A.S, og konsernregnskapet viser kun morselskapets andel av resultatet av denne virksomheten.

Årsrapport 2012

Selskapet Anthon B Nilsen, som ble etablert i 1879, har i dag to hovedsatsingsområder: Utvikling og drift av private skoler i Norge og Sverige samt utvikling og forvaltning av eiendom i Østlandsområdet. I tillegg er selskapetinvolvert i handelsvirksomhet med returpapir og trematerialer. Selskapet bygger sin virksomhet på et sett av tydelige kjerneverdier. Alt som gjøres skal preges av skapertrang, langsiktighet, grundighet og redelighet. Dette er verdiersom har vært sentrale i selskapet gjennom hele dets historie. Historien er også gjenkjennelig i femkanten i dagens logo. Den likesidede femkanten er det originale tømmer-merket som grunnleggeren Anthon B Nilsen registrerte for sin første virksomhet i 1884. Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 50 prosent av en ideell stiftelse med et humanitært formål.

Årsrapport 2011

I 2011 tok selskapet nye skritt mot en rendyrking av virksomheten i to hoved­ satsingsområder: Utvikling og drift av private skoler og utvikling og drift av næringseiendom. Som et ledd i denne strategien solgte Anthon B Nilsen AS seg i 2011 ned til en minoritetsandel i datterselskapet Anthon B Nilsen S.A.S, i Paris, som er det operative selskapet for konsernets aktivitet i markedet for omsetning av returpapir.

Årsrapport 2010

2010 var et godt år for virksomhetene i Anthon B Nilsen-konsernet – faktisk det beste i firmaets historie. Driftsinntektene og resultatene styrket seg i alle de tre forretningsområdene.

Årsrapport 2009

2009 bekreftet at den filosofien som ligger til grunn for utviklingen av Anthon B Nilsen AS, er robust i tider preget av store konjunktursvingninger.

Årsrapport 2008

Etter å ha vokst kraftig i 2007 – først og fremst gjennom oppkjøp i ABN Utdanning – stabiliserte inntektene seg i 2008. For konsernet Anthon B Nilsen AS beløp drifts- inntektene seg i 2008 til kr 1 175,7 mill., en svak nedgang fra året før (2007: kr 1 210,6 mill.). Nedgangen skyldes i det alt vesent- lige en restrukturering av de nyervervede virksomhetene i ABN Utdanning som inne- bar avvikling av tapsbringende virksom- heter og fokus på resultatforbedring i de andre skolene.

Årsrapport 2007

Driftsinntektene i Anthon B Nilsen-konsernet steg kraftig i 2007 og passerte for første gang i konsernets historie én milliard kroner. Totalt beløp driftsinntektene seg til kr 1 210,6 mill., en økning på kr 332,4 mill. eller knappe 38%.